HOFFMANN.PL > regulamin
SZUKAJ
Fraza
Kolor
Model
Kolekcja
Kategoria
Wielkość wszystkie mała duża
KONTAKT MOJE KONTO KOSZYK KOSZYK JEST PUSTY
NOWOŚCI
TOREBKI SKÓRZANE
Regulamin sprzedaży Sklepu internetowego www.HOFFMANN.pl obowiązujący od dnia 24 maja 2018 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.HOFFMANN.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczymy jako Usługodawca następujące usługi: umożliwiamy Klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawieranie umów sprzedaży produktów na odległość oraz udzielamy Klientom informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 18.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, Minimalna rozdzielczość ekranu 1200x800 pikseli. Informujemy, że wykorzystujemy pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych wyłącznie z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej. Informacja o cenie podawana na stronie www.HOFFMANN.pl, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w dalszej części treści Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów.

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
W ramach serwisu www.HOFFMANN.pl zobowiązujemy się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez naszą firmę.
Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, zastrzegamy sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie z serwisu www.HOFFMANN.pl jest możliwe wyłącznie dla osób które ukończyły 18 lat.

Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.
Klient może zamówić wybrane produkty (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w dalszej treści Regulaminu. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.HOFFMANN.pl, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniu zapoznania się z informacją, że złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po złożeniu Zamówienia, Klient - w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia, a w szczególności: e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, e-mail o tytule "Zamówienie nr ABCD - potwierdzenie realizacji" potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdzający przyjęcie zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwy kontakt z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia o którym mowa powyżej. Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji w zakresie treści Zamówienia. Ceny Produktów podawane są brutto w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatki , cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy przesyłką kurierską lub przelewem bankowym na rachunek w BRE Bank 77 1140 2004 0000 3902 6368 1299. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką pocztową lub kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie oraz akceptację próbki skóry naturalnej z której ma zostać wykonana zamawiana torebka. W przypadku niedostępności skóry naturalnej z której wykonana jest torebka prezentowana na stronie Sklepu Internetowego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym wraz z propozycją zmiany skóry naturalnej lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat, a w przypadku gdy czas oczekiwania na realizację zamówienia przekraczał trzydzieści dni Klient otrzyma również zwrot odsetek ustawowych od uiszczonych opłat.. Termin realizacji Zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzony w wiadomości e-mail, po otrzymaniu przez nas potwierdzenia od Klienta akceptacji próbki skóry naturalnej z której ma zostać wykonana torebka. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie UE pod warunkiem, że adres ten jest zgodny z danymi adresowymi w przelewie bankowym którym Klient dokonał płatności za zakupione towary. W przypadku rozbieżności w adresach o których mowa wcześniej, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji drogą wysyłkową do czasu dodatkowego potwierdzenia adresu dostawy.

Formy płatności i koszty dostawy
W sklepie internetowym www.HOFFMANN.pl płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN) gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej (pobranie) lub przelewem na rachunek bankowy:
Ewa Hoffmann   w      BRE Bank    nr.      77 1140 2004 0000 3902 6368 1299
Zakupiony towar będzie wysyłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na wskazany powyżej rachunek bankowy sklepu.
Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość zmiany lub przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.

Z uwagi na indywidualny i jednostkowy charakter naszych wyrobów dokładny termin realizacji Państwa zamówienia potwierdzony zostanie po jego przyjęciu do realizacji przez pracownika naszej firmy, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni licząc od dnia w którym zostało złożone zamówienie.
Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Koszty transportu :
• przesyłka kurierska 11zł
• paczka pocztowa 16zł
• przesyłka kurierska za pobraniem (płatność przy odbiorze) 19zł.
• w przypadku wysyłki towaru za granice ustalane są indywidualne koszty wysyłki
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem prosimy o jej zbadanie. Jeżeli opakowanie wygląda na uszkodzone zalecamy w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości spisać protokół szkody oraz potwierdzić odbiór przesyłki z adnotacją na liście przewozowym "przesyłka uszkodzona". Proszę zachować kopię protokołu dla siebie i skontaktować się z nami (np. emailem na adres poczta@hoffmann.pl ) by umożliwić szybkie przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną na adres : poczta@hoffmann.pl, lub listownie na adres : Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.HOFFMANN.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz pocztą na adres : Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: pkt.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Zwracany Towar prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu.

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
• Miejscowość, data ;  
• Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów);  
• adresat : email: poczta@hoffmann.pl lub listownie: Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz;
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
• Ja/My (*)………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………, umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………, umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………….. .
• Data odbioru ………………
• Podpis konsumenta(-ów) …….............


Zwracany Towar prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu.

Przesyłki ze zwrotami należy przesyłać na adres
Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz

Rękojmia i Gwarancja.
Jako sprzedawca odpowiadamy, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdzamy się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
Oświadczamy, że jesteśmy producentem torebek skórzanych sprzedawanych w Sklepie Internetowym i dostarczamy produkty bez wad. Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, dane firmy: Ewa Hoffmann, 85-656 Bydgoszcz, Chodkiewicza 25, NIP 5541309591, Regon 340616798. Wszystkie nasze wyroby są oryginalne, nowe i zostały wykonane w naszej firmie w Polsce w całości ze skóry naturalnej. Klientowi z tytułu rękojmi i gwarancji przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacje należy przesyłać na adres: Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz lub adres email: poczta@hoffmann.pl.
Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
Na nasze wyroby udzielamy minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży pod warunkiem, że będą użytkowane zgodnie z przeznaczeniem z wyłączeniem uszkodzeń wynikających z niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych.
Dopuszczalne są różnice w fakturze i odcieniu skóry a także różnego rodzaju blizny, żyły, znamiona, chropowatość lica, różnice w grubości skóry i zmarszczki. Są to charakterystyczne cechy dla surowca jakim jest skóra naturalna i należy je traktować wręcz jako oznakę prawdziwości i zaletę skóry naturalnej.
Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia mechaniczne, wszelkiego rodzaju zabrudzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania torebki, zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnego użytkowania wyrobu a będące następstwem upływu czasu i używalności typu: rozciąganie, marszczenia, przecieranie na szwach bokach, rogach i innych miejscach intensywnego użytkowania oraz nabłyszczanie się skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnego pochodzenia skóry i układania się torebki podczas użytkowania, wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.
W trakcie użytkowania i konserwacji należy przestrzegać określonych zasad, które pozwolą uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz wydłużą okres używania i zachowania właściwego wyglądu. Wskazówki dotyczące pielęgnacji toreb przekazywane są Klientowi przy zakupie.


W celu dokonania reklamacji należy:
• zawiadomić nas o reklamacji - w tym wypadku nie wymagamy przedstawienia dowodu zakupu
• wysłać  na wskazany adres przesyłkę z reklamowanym produktem ( przesyłkę prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu ),
• do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące powodów składania reklamacji (opis wady) oraz dane kupującego
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru pod wskazany poniżej adres. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesłaniem produktu reklamowanego zostaną zwrócone. Koszty wysyłki produktu po dokonanej naprawie gwarancyjnej przesyłką paczka pocztowa ponosi nasza firma. W sytuacjach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem lub na nasz koszt.

Przesyłki z reklamowanymi towarami należy przesyłać na adres:
Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz

Polityka prywatności i cookies
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) informujemy: Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Ewa Hoffmann, 85-656 Bydgoszcz, Chodkiewicza 25, NIP 5541309591, Regon 340616798. Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na stronie hoffmann.pl można się skontaktować poprzez adres email poczta@hoffmann.pl We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać na adres pocztowy: Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz Użytkownicy korzystający ze strony internetowej hoffmann.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.
Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach: - marketingu produktów i usług firmy Ewa Hoffmann, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; - realizacji usługi zakupu - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa; - wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda; - utworzenia konta na stronie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Nie będziemy przechowywali Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane: - na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody. - na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych). Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy innym podmiotom oraz nie wykorzystujemy do żadnych innych celów nie związanych z obsługą złożonych w sklepie zamówień. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz dostaw zakupionych produktów.
Podczas przeglądania naszej strony, stosownie do ustawień przeglądarki internetowej użytkownika, na jego komputerze lub innym urządzeniu końcowym może zostać zapisany przez nas jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Nasza strona tak jak większość stron internetowych używa technologii „cookies". Są to małe pliki, które umieszczone są na dysku komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych i zawierają informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania ze strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron oraz rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony. Użytkownicy naszej strony mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszej stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez naszą stronę. Aby to dokonać należy zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia te spowodują jednak utratę opisanych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.


Adres do korespondencji      email: poczta@hoffmann.pl      lub listownie: Ewa Hoffmann, U.P. nr 33 poste restante, ul Ołowiana 4, 85-443 Bydgoszcz.


GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI      WARUNKI ZAKUPU      REGULAMIN